אנו מברכים כל אחת ואחד מכם על הצטרפותכם למאגר החברים של לשכת המסחר ישראל-יוון. מידע זה רלוונטי גם לכל מי שאינו חבר לשכת המסחר ישראל-יוון ומבקר באתר הלשכה. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן לפני גלישתכם באתר. כניסתכם לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש בו. גלישה באתר זה מהווה גם הסכמה מפורשת של כל גולש/ת לעמוד בכללי ההתנהגות וההתנהלות הראויים על פי כל דין והמפורטים להלן. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד.
אתר לשכת המסחר ישראל-יוון הוקם לרווחת חבריה (להלן: "חברי הלשכה") והקהל הרחב, מתוך מחשבה כי אתר פעיל ודינאמי הוא הכרח למציאות עסקית בה מידע עובר ונדרש בין חברי לשכת המסחר ומתעניינים משתי המדינות, ומטרתנו היא לספק לקהל המשתמשים כלי עבודה ומידע לשימוש שוטף .

קוד וסיסמה

ישנם חלקים באתר שהם לשימוש חברי הלשכה בלבד (יופעל בעתיד). השימוש בחלקים אלו אפשרי באמצעות קוד וסיסמה אישיים של חברי הלשכה. אין להעביר את הקוד והסיסמה לאחר.
למען הסר ספק, תנאי השימוש כדלהלן יחולו על אתר לשכת המסחר בכללותו, לרבות האגפים השונים, הפורומים, הרשת העסקית וכל מה שמקוון בו.

המידע באתר

החומרים המופיעים באתר נועדו לספק מידע רלבנטי למגזר העסקי בישראל וביוון במספר רב של תחומים, כגון: סחר חוץ, פעילות ענפית, ניתוחים כלכליים, מידע משפטי, הנחיות, סקירות וכו'. אנו עושים מאמצים רבים על מנת שהאתר יהיה מעודכן ככל הניתן.
האתר מכיל, בין היתר, מידע ונתונים ממקורות חיצוניים. הלשכה תעשה כמיטב יכולתה לעדכן מידע זה מעת לעת. יחד עם זאת מובהר בזאת, כי לשכת המסחר ישראל-יוון אינה אחראית לטיב תוכנו ו/או לאמיתותו של המידע כאמור.
יובהר כי במקרים של אזכור חוקים, תקנות וכדומה, הנוסח המחייב הינו הנוסח הרשמי המפורסם ברשומות הרלוונטיות.
כמו כן, ניתן למצוא באתר תכנים (כגון: מאמרים, הזדמנויות עסקיות, מודעות ועוד) של חברי לשכה ואחרים. לשכת המסחר ישראל-יוון אינה אחראית לטיב התכנים ו/או לאמיתותם של תכנים אלו.
המידע שהוזרם לאתר והמופיע בו משמש לידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני.

איסור שימוש לרעה

אין לנצל את השימוש בפורומים ו/או הרשת העסקית לרעה בשום מקרה. אין להעלות תכנים שעלולים לפגוע בצנעת הפרט ו/או שמנוגדים לחוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות וכל דין אחר. כמו כן, אין להעלות תכנים העלולים לפגוע בלשכת המסחר ישראל-יוון ו/או בצד שלישי. המשתמשים ישמרו על טוהר המידות, שקיפות, רגשות משתמשים אחרים והתנהגות ההולמת תרבות עסקית.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ללשכת המסחר ישראל-יוון אין אחראיות לטיב ו/או אמיתות התכנים המועלים על ידי המשתמשים, והמשתמשים מתחייבים לשפות ו/או לפצות את לשכת המסחר ישראל-יוון בכל מקרה בו תידרש לשכת המסחר ישראל-יוון להעביר תשלום כזה או אחר ו/או בכל מקרה בו תידרש לשכת המסחר ישראל-יוון לשאת באחריות כלשהי ו/או לספוג סנקציה כלשהי בגין העלאת תוכן כאמור על ידי משתמש, מייד עם דרישתה הראשונה בכתב.

אבטחת מידע והגנה על הפרטיות

מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועבר על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותיו, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש").
הלשכה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאית הלשכה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין שמדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין שמדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי הלשכה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות, כגון: יצירת קשר עמו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי הלשכה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי הלשכה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות, זאת ללא תשלום כל תמורה.
הלשכה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך, המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים, לרבות: גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), ואשר אינם בשליטתה של הלשכה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
הלשכה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית הלשכה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
הלשכה מאבטחת את המידע המצוי באתר ובהמלצות באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין הלשכה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר או בהמלצות.

קנייה מאובטחת באתר

במידה והאתר מציע לרכוש דרכו מגוון של מוצרים בקנייה מאובטחת, אלו ייעשו בכפוף לתנאים המופיעים בדף הרכישה באתר. מובהר בזאת, כי כל רכישה דרך האתר הינה עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן ויחולו עליה הכללים על עסקת מכר מרחוק, כאמור בחוק זה.לאחר ביצוע תשלום ואישורו, קבלה תשלח בתוך 3 ימי עסקים בדואר אלקטרוני. עפ"י תקנון הלשכה, כל חבר מחויב בתשלום דמי חבר שנתיים מראש. לא ניתן יהא לבטל עסקה לאחר ביצועה ולא ינתן כל החזר, מלא או יחסי

זכויות יוצרים

אין לעשות שימוש לרבות שכפול ו/או העתקה ו/או חיבור באמצעות לינקים, בחומרים המופיעים באתר מבלי קבלת רשות מראש ובכתב מבעלי זכות הקניין. לשכת המסחר ישראל-יוון הינה הבעלים של זכויות היוצרים של האתר, לרבות הלוגו, עיצובו, תכנונו, עיבוד החומרים והצגתם, למעט המאמרים פרי עטם של מחברים המתפרסמים באתר.

שונות

אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין הוראות המופיעות בכל מקום אחר, הוראות התקנון גוברות, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מנהלת האתר רשאית להסיר תכנים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדית, מבלי להודיע על כך מראש ומבלי לנמק את החלטתה.
על תקנון זה חל הדין הישראלי. סמכות שיפוט מקומית נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

לשאלות ו/או הבהרות ו/או תלונות ניתן לפנות לדבורה בטל' 050-9200506