top of page

לשכת המסחר ישראל יוון בשעת חרום. קריאה לתשלום דמי חבר ותרומות למימון פעילות הלשכה

לחברי וחברות לשכת המסחר ישראל יוון, לשותפיה ותומכיה.

שלום רב.

אנו כולנו כואבים כאב גדול לאומי ופרטי כאחד. בשעה קשה וגורלית זו, גם אנו בלשכת המסחר ישראל יוון, פועלים ללא לאות לתרום את חלקנו למאמץ ההסברתי, אם בהפעלת אמצעי מדיה שונים, הפעלת אנשי קשר בישראל וביוון, אם בתמיכה ביוזמות לארגון מפגני תמיכה בישראל, כתיבה ופרסום פוסטים בערוצים שונים וכיוצ"ב. בין לבין, ככל שניתן, אנו ממשיכים לפעול ולסייע לחברי וחברות לשכה בפעילותם העסקית וככל שהתנאים מאפשרים זאת. כמו כן, מסייעים לישראלים בשהותם ביוון אם מבחירה ואם מאילוץ. בנוסף, מנסים לבחון היבטים שונים של ה 'יום שאחרי' ומה עלינו לעשות והיה ו'שגרה' זו תלווה אותנו בחודשים הקרובים.

הנכם יודעים ומודעים שאנו, דימיטריס כיד ימיני ואני כמנכ"ל הלשכה, ובסיוע של מספר חברי הנהלה וחברי לשכה, פועלים במסגרת תקציבית שכמעט ואינה מאפשרת לנו לקיים את השוטף, אך באמצעים יצירתיים, אנו מצליחים לייצר פעולות והנעה לפעולה.

מכאן, אני קורא לכל אחד ואחת מכם, בעת הזו, לסייע לנו עם תרומות כספיות אשר יאפשרו לנו לרכוש זמן מדיה, להסתייע באנשי מקצוע, לקדם פעילות במרשתת ולתמוך בפעילות הסברתית. תרומה זו אפשרית באמצעים הבאים:

1. אני מפציר בחברי וחברות לשכה שעד עצם הרגע הזה לא שילמו את דמי החבר שלהם, לעשות זאת ללא דיחוי באמצעות הכפתור כאן מטה

2. לתרום ולסייע לנו בגיוס תרומות כספיות. לשם כך, הקמנו במערכת התשלומים, מוצר נוסף ( מספר אפשרויות בסכומים שונים) :

תרומה לקידום פעילות לשכת המסחר ישראל יוון במאמץ ההסברתי "חרבות ברזל" ולמען חברי העמותה.

התשלום הינו חד פעמי בכרטיס אשראי ובאמצעות הכפתור כאן מטה

..............................

עבור כל תשלום, תונפק קבלה באופן אוטומטי.

אנא הרתמו. אנו זקוקים לכם יותר מאי פעם!

שלכם,

קובי ביטון


Comments


bottom of page